Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. venuje ochrane osobných údajov svojich spotrebiteľov náležitú pozornosť. Cieľom týchto zásad je informovanie spotrebiteľov, ako spoločnosťAlfons & Marian s.r.o. spracúva osobné údaje spotrebiteľov.

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o., obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T,  IČO 47 909 218 , DIČ 2024140811 sa ako prevádzkovateľ údajov zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúceho sa spracúvania údajov, spisov a slobôd s ohľadom na automatizované spracúvanie osobných údajov, ako aj nariadenie (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 od nadobudnutia účinnosti 25. mája 2018.

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. spracúva osobné údaje spotrebiteľov len na určené, výslovné a oprávnené účely.

1- Právny základ spracúvania:

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o.  má v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov právo spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov alebo používateľov len na riadnom právnom základe.
Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. musí disponovať aspoň jedným z týchto právnych základov:
– Plnenie zmluvy (napríklad s cieľom spracovať a vykonať objednávku alebo spravovať účet v spoločnostiAlfons & Marian s.r.o. alebo

  • Plnenie zákonnej povinnosti (napr. uchovávanie faktúr) alebo
  • Pokiaľ možno hovoriť o oprávnenom záujme spoločnosti Alfons & Marian s.r.o. alebo
  • Pokiaľ dotknutá osoba (používateľ/zákazník) poskytla svoj súhlas.

Oprávnený záujem nesmie mať dosah na práva a slobody dotknutých osôb. Ako príklady oprávnených záujmov sa vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov uvádza predchádzanie podvodom či priamy marketing.

2- Právne základy spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.:

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. získava a uchováva tieto osobné údaje na základe uvedených právnych základov:

– Správa zákazníckeho účtu, nákupného košíka a objednávok:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou a oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.

– Správa platobných činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o.

– Správa doručovacích činností:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o.

– Správa vzťahov so zákazníkmi:
Právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o.

– Zaznamenávanie komunikácie medzi zákazníckym servisom a zákazníkom s cieľom zlepšovať služby:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.  zlepšovať kvalitu svojich služieb.

– Boj proti podvodom pri úhrade objednávok a vymáhanie pohľadávok:

Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o.  a oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.

– Štatistika, analýza, výber a segmentácia zákazníkov s cieľom zlepšiť si o nich povedomie:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o. a oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o..

– Zasielanie cielených obchodných ponúk e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom:
Právnymi základmi je súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem na zasielaní reklamných oznámení v elektronickej a papierovej podobe.

– Meranie návštevnosti stránok www.duojamaha.sk:
Právnym základom je súhlas zákazníka alebo používateľa.

– Umiestňovanie hier, súťaží a reklám:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o..

– Poskytovanie informácií obchodným partnerom:
Právnymi základmi je plnenie zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o.. a súhlas zákazníka (s reklamnými činnosťami).

– Sprístupnenie trhu „marketplace“, ktorý umožňuje predajcom iným než je spoločnosť Alfons & Marian s.r.o.,ponúkať svoje výrobky:
Právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.

– Uchovávanie požadovaných údajov a správa žiadostí oprávnených orgánov o ich poskytnutie:
Právnym základom je spĺňanie zákonnej povinnosti.

Aké údaje spracúvame?
Medzi osobné údaje, ktoré o vás možno priamo či nepriamo získavať, patria predovšetkým:
– Identifikačné údaje: Priezvisko, meno, identifikátory;
– Osobné informácie: dátum narodenia, občianstvo;
– Kontaktné údaje: poštová adresa, e-mail, telefónne číslo;
– Platobné údaje: spôsob úhrady, história úhrad;
– Údaje o pripojení, využívaní služieb a komunikácii: záznamy o pripojení a o používaní;
– Profily a skóre umožňujúce segmentáciu používateľov.

Komu budú vaše údaje poskytnuté?
Vaše údaje sa prenášajú v prospech partnerov spoločnosti Alfons & Marian s.r.o., ktorí ich môžu spracúvať vo vlastnom mene.

Vaše osobné údaje možno poskytnúť:

Obchodným partnerom, najmä ich marketingovým a reklamným oddeleniam.

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. takisto využíva vedľajších sprostredkovateľov, a to najmä na tieto činnosti:

Zabezpečené platby na internetových stránkach www.duojamaha.sk;
Boj proti podvodom a vymáhanie pohľadávok;
Expedícia vašich objednávok;
Správa telefonických hovorov, ich prípadné zaznamenávanie a zasielanie korešpondencie;
Prispôsobovanie obsahu na internetových stránkach www.duojamaha.sk

Zodpovedná osoba v spoločnosti Alfons & Marian s.r.o..

Úlohou zodpovednej osoby v spoločnosti KAlfons & Marian s.r.o. je dohliadať na dodržiavanie všeobecného nariadenia a predpisov uvedených v tomto dokumente.
Zaisťuje informovanosť pracovníkov a reaguje na žiadosti používateľov a zákazníkov o uplatnenie práv súvisiacich s osobnými údajmi, ktorými o nich spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. disponuje.

Práva zákazníkov/spotrebiteľov

Máte právo na prístup, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa vás týkajú. Takisto smiete požiadať o ich prenosnosť.

Tiež máte právo namietať proti spracúvaniu alebo požiadať o jeho obmedzenie, ako aj kedykoľvek odobrať svoj súhlas s týmto spracúvaním.

A nakoniec smiete aj poskytnúť pokyny na uchovávanie, vymazanie alebo zverejnenie vašich osobných údajov po smrti.

Uplatnenie práva

Tieto práva si možno uplatniť kedykoľvek, stačí sa obrátiť na zodpovednú osobu pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
– V časti „Môj účet“ na internetových stránkach: https://www.duojamaha.sk
– Poštou: Alfons & Marian s.r.o.., Špačinská cesta 633/13, 917 01 Trnava

– Telefonicky: +421 940 641 102 (v cene miestneho hovoru).

K všetkým žiadostiam o uplatnenie práv treba priložiť kópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz vydaný Slovenskou Republikou alebo občiansky preukaz či pas členského štátu Európskej únie, potvrdenie o trvalom pobyte vydaný Slovenskou Republikou, povolenie k dočasnému pobytu alebo potvrdenie o prechodnom pobyte).

Na vašu žiadosť budeme reagovať do jedného mesiaca od jej prijatia.

Možnosť obrátiť sa na UOOU

Ak vaša komunikácia so spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o..   nie je uspokojivá, máte možnosť podať žiadosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (UOOU), dozorného úradu zodpovedného za dodržiavanie povinností v oblasti osobných údajov na Slovensku.

Akým spôsobom sú vaše údaje zabezpečené?

Spoločnosť Alfons & Marian s.r.o. zaisťuje, aby sa vaše údaje spracúvali celkom bezpečným a dôverným spôsobom, a to vrátane činností, ktoré prípadne vykonávajú vedľajší sprostredkovatelia. S týmto cieľom máme zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na predchádzanie stratám, neoprávnenému použitiu, zmene či vymazaniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia sa upravujú podľa úrovne citlivosti spracúvaných údajov a podľa úrovne rizika, ktoré spracúvanie alebo jeho zavádzanie predstavuje.

Úprava týchto zásad ochrany osobných údajov
Právo na úpravu súčasného znenia týchto zásad ochrany osobných údajov je vyhradené.

X