Všeobecné obchodné podmienky Spotrebiteľa

01 – Predmet

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej jen „Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú pomery, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy (ďalej jen „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou Alfons & Marian s.r.o., obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T,  IČO 47 909 218 , DIČ 2024140811,(ďalej len „Predávajúci“), a spotrebiteľom s obvyklým pobytom v Slovenskej republike, alebo v štáte EÚ (ďalej len „Kupujúci“), v prípade, že je objednávka zadaná telefonicky, poštou alebo na internete prostredníctvom stránok https://duojamaha.sk/obchod/ (ďalej aj „Stránky e-shop“).

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania alebo zamestnania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná.

Obsah kúpnej zmluvy tvorí objednávka Kupujúceho doručená Predávajúcemu za nižšie uvedených podmienok, Všeobecných obchodných podmienok a ďalších listín, na ktoré sa v objednávke alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach odkazuje ako na obsah kúpnej zmluvy, a ktoré navyše tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uložená u Predávajúceho, v jeho sídle či na adrese zákazníckeho oddelenia, a Predávajúci umožní Kupujúcemu ku kúpnej zmluve prístup.

Ponukou sa rozumie právne konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jej jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a ak z nej vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, v prípade, že bude ponuka prijatá.

Má sa za to, že návrh Predávajúceho dodať tovar alebo poskytnúť službu za určitú cenu vykonávaný v rámci jeho podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu e-shopu alebo vystavením tovaru pri akciách,  je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť. Ak Predávajúci aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu nie je schopný objednané výrobky dodať, predovšetkým z dôvodu vyčerpania zásob alebo z dôvodu, že nie sú okamžite k dispozícii, bude o takejto skutočnosti Kupujúci bezodkladne vyrozumený na stránkach e-shopu alebo mailom.

Do Obchodnej dokumentácie Predávajúci zahrňuje aj katalógy a reklamné predmety Predávajúceho.

Kontaktné údaje Predávajúceho, na ktoré môže Kupujúci doručiť objednávku a prostredníctvom ktorých sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho za účelom žiadosti o poskytnutie akýchkoľvek informácií, vrátane informácií o spracovaní jeho osobných údajov, uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenie od kúpnej zmluvy, sú nasledujúce:

Alfons & Marian s.r.o.  – zákaznícke oddelenie Slovenská republika,(ďalej len „zákaznícke oddelenie Predávajúceho“)
Špačinská cesta 633/13
917 01 Trnava

Telefónny kontakt pre doručenie objednávky:
Tel.: +421 940 641 102 od pondelka do piatku od 8,00 do 15,00 hodiny a v sobotu od 8,00 do 12 hodiny.

02 – Základné charakteristiky výrobkov – Platnosť ponúk

Predávajúci informuje Kupujúceho o predávaných hudobninách a výrobkoch, (ďalej aj ako „hudobniny“, „CD, DVD“ či „tovar“), a o ďalších skutočnostiach požadovaných právnymi predpismi. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho užívania, sú informácie obsiahnuté v priloženom písomnom návode.

Fotografie výrobkov poskytujú náhľad každého výrobku. Predávajúci upozorňuje, že zobrazenie farebného prevedenia CD, DVD a jednotlivýchvýrobkov na e-shope môže byť skresľujúce. Ponúkané veľkosti výrobkov sú uvedené vo forme prehľadného zoznamu. Informácie potrebné pre výber veľkosti pri tričkách a jednotlivých reklamných predmetov z Jamilandu (sprievodca veľkosťami) sú k dispozícii tiež v katalógu e-shopu Predávajúceho.

Výrobky Predávajúceho vyhovujú požiadavkám právoplatných právnych predpisov.

Ponuky Predávajúceho sú časovo obmedzené. Ponuky sú platné po dobu, po ktorú sú zverejnené na Stránkach e-shopu Predávajúceho.

03 – Prijatie objednávok Predávajúcim

Kupujúci objednáva výrobky prostredníctvom telefónu, prostredníctvom mailu alebo  poštových služieb.

Objednávky prostredníctvom telefónu: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy objednávku potvrdil operatívny pracovník zákazníckeho oddelenia Predávajúceho.

Objednávky prostredníctvom poštových služieb: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy Predávajúci obdrží objednávkový formulár zaslaný Kupujúcim.

Objednávky prostredníctvom Stránok: Kúpna zmluva je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim v okamihu, kedy Kupujúci odošle objednávku tým, že:

  1. a) objednávané výrobky vloží do „košíka“,
  2. b) zadá v zobrazenom formulári požadované údaje,
  3. c) overí objednávané výrobky, ich celkovú kúpnu cenu a výšku nákladov na dodanie objednaných výrobkov, (ďalej len „náklady na dodanie“),
  4. d) zoznámi sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami a odsúhlasí ich tým, že na formulári pre potvrdenie objednávky zaškrtne políčko „Zaškrtnutím súhlasím, a som oboznámený s Obchodnými podmienkami spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.“,
  5. e) odklikne políčko „Potvrdiť a zaplatiť“.

Kupujúci môže skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát v priebehu procesu objednávania na Stránkach e-shopu pred odoslaním objednávky.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení účinnom v okamihu odoslania objednávky.

04 – Cena a spôsob platby

Ceny hudobných CD, DVD a výrobkov sú ceny, ktoré sú uvedené:

  • v obchodnej dokumentácii Predávajúceho; na Stránkach e-shopu v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak je ponuka doručená prostredníctvom Stránok e-shopu, alebo v okamihu odoslania ponuky, ak je ponuka doručená prostredníctvom poštových služieb.

Cenou sa rozumie cena vrátane DPH, bez nákladov na dodanie.

Náklady na dodanie hradí Kupujúci. Náklady na dodanie sú uvedené na objednávkových formulároch a na Stránkach e-shopu a tvoria sumu uvedenú na stránke pokladne pre dodanie výrobkov na územie Slovenskej republiky.

♦ 2 EUR

Spôsob, akým je Kupujúci oprávnený náklady na dodanie uhradiť, je uvedený na objednávkových formulároch a na Stránkach e-shopu.

Kupujúci platí cenu hudobných CD, DVD a ponúkaných tovarovs nákladmi na dodanie bezhotovostne alebo na dobierku pri prevzatí zásielky.

Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre Kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Stránkach e-shopu Alfons & Marian s.r.o.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

05 – Dodanie výrobkov

Výrobky sa dodávajú  na územie Slovenskej republiky, Českej republiky.

Zásielky sú v Slovenskej republike prepravované a doručované v rámci siete GLS a Slovenskej a Českej Pošty poprípade iným spôsobom dodania obvyklým  na územiach štátov EÚ.

V doručovanej zásielke e-shopu  sa môžu nachádzať marketingové materiály (katalógy, letáčiky) iných spoločností. Tieto marketingové materiály sú vkladané neadresne do balíka od spoločnosti Alfons & Marian s.r.o., to znamená, že dané spoločnosti nedisponujú vašimi osobnými údajmi.

Lehoty pre dodanie výrobkov uvedené na Stránkach e-shopu a v obchodnej dokumentácii sú obvyklé priemerné lehoty pre spracovávanie objednávky, odoslanie a doručenie výrobkov. U objednávok doručených prostredníctvom Stránok e-shopu je maximálna lehota pre dodanie výrobkov zásielkou 10 dní od prijatia objednávky Predávajúcim. U objednávok doručených prostredníctvom poštových služieb je maximálna lehota pre dodanie výrobkov zásielkou 15 dní od prijatia objednávky Predávajúcim.

Výrobky sa považujú za dodané v okamihu, kedy dopravca na adrese určenej Kupujúcim odovzdal Kupujúcemu objednaný výrobok.

V prípade opakovaného nevyzdvihnutia tovaru pri spôsobe platby na dobierku a preukázateľnému nezáujmu zo strany Kupujúceho si Predávajúci vyhradzuje právo zablokovať spôsob platby na dobierku.

Pre uplatnenie akýchkoľvek práv z vadného plnenia, (ďalej tiež len ako„reklamácia“),je Kupujúci oprávnený obrátiť sa na zákaznícke oddelenie Predávajúceho:
Alfons & Marian s.r.o.,  P.O. Box Skalica

Telefónne číslo: +421 940 641 102

06 – Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zákonom stanovených prípadoch, t. j. hlavne od zmlúv:

  1. o poskytovaní služieb, ak boli plnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a Predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval Kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak Kupujúci porušil ich pôvodný obal; alebo
  3. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpení od kúpnej zmluvy a Predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy informoval Kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

07 – Duševné vlastníctvo a súvisiace práva

Obsah obchodnej dokumentácie Predávajúceho, Stránky e-shopu a všetky zložky, ktoré ich tvoria, hlavne fotografie, texty, prezentácie, známky, vzory či počítačové programy,(ďalej len „predmety práv k duševnému vlastníctvu“), sú chránené právami k duševnému vlastníctvu a súvisiacimi právami.

Predmety práv k duševnému vlastníctvu môžu tretie osoby užívať len v prípadoch stanovených zákonom, alebo ak osoba k tomu oprávnená udelí tretím osobám k užívaniu predmetov práv k duševnému vlastníctvu licenciu.

08 – Osobné údaje

Pri objednaní výrobkov na našich Stránkach e-shopu alebo prostredníctvom nákupných objednávok musí kupujúci vyplniť údaje potrebné pre zaznamenanie a spracovanie objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť presné informácie a najmä dbať na to, aby e-mailový účet, ktorý prípadne uvedie, bol prístupný od okamihu, keď ho uvedie, a najmä na to, že nevzniknú problémy s prijímaním e-mailov v dôsledku migrácie, uzatvoreniu alebo preplneniu e-mailového konta.

Osobné údaje zadané kupujúcim sú spracovávané v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Alfons & Marian s.r.o.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a článku o používaní Cookies.

09 – Rozhodné právo – Spory

Kúpna zmluva ako aj akékoľvek súvisiace práva a povinnosti sa riadia slovenským právom a k riešeniu sú príslušné súdy Slovenskej republiky, ak nie je nižšie uvedené inak.

Akékoľvek spory z kúpnej zmluvy budú zmluvné strany primárne riešiť zmierom. Kupujúci sa za týmto účelom môže obrátiť na zákaznícke oddelenie Predávajúceho, ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

Alfons & Marian s.r.o.. – zákaznícke oddelenie Slovenská republika,(ďalej len „zákaznícke oddelenie Predávajúceho“)

Špačinská cesta 633/13
917 01 Trnava

Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierlivým spôsobom, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, a to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

E-mailová adresa: info@soi.sk
Internetové stránky: soi.sk/sk/Kontakt.soi

X